Министерство на правосъдието

Профил на купувача


За нас

ДП”Фонд затворно дело” е юридическо лице по смисъла на чл.62, ал.3 от Търговския закон и е създадено от 01.01.2003г. със Закона за изпълнение на наказанията, със седалище гр. София и териториални поделения в затворите и поправителните домове. С Решение №1/31.10.2003г. на СГС предприятието бе регистрирано по Търговския закон. То не е търговско дружество и осъществява управление на дейностите, свързани с подобряване на условията за изпълнение на наказанието лишаване от свобода, повишаване обхвата на трудовата заетост на лишените от свобода, извършва и други дейности които подпомагат, съпътстват или допълват основният му предмет на дейност.

Съгласно чл. 38.(1) от ЗИНЗС предприятието осъществява дейността си чрез приходи от стопанска дейност и други дейности, осъществявани в местата за лишаване от свобода; от отдадени под наем сгради и съоръжения; от неполагащата се част от трудовото възнаграждение на лишените от свобода; от иззети предмети и пари, които лишените от свобода нямат право да държат и ползват; от удържани средства от трудовите възнаграждения на осъдените на пробация с наложена мярка принудителен труд;  дарения от физически и юридически лица и др. и има пълна финансова самостоятелност.

До 2003 год. фонд „Затворно дело” представлява стопанската дейност на местата за лишаване от свобода в рамките на бюджета, като средства са набирани в извънбюджетни сметки. С отделянето на фонд „Затворно дело” и ситуирането му в ДП „Фонд затворно дело” се постига единно планиране и управление на процесите, свързани с подобряване на условията на труд, чрез оптимизиране на стопанската дейност, която е източник за финансиране на средства за подобряване на условията.                                                                                                                     
Това преструктуриране поставя стопанската дейност извършена от лишените от свобода в условията на пазарна конкуренция, дава възможност за увеличаване на заетостта и нивото на ресоциализация, включваща професионално-техническата подготовка на лишените от свобода.

Отделянето на стопанската дейност извън бюджета позволява приходите да не бъдат преразпределяни по други пера на бюджета, а да бъдат инвестирани за подобряване на условията в местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.

Създаването на ДП „Фонд затворно дело” дава възможност и за по-детайлното представянe на резултатите от стопанската дейност, паричните потоци и извършените инвестиции на предприятието по поделения и направленията. Това води и до по-пълното представяне на направленията, в които са насочени формираните средства от стопанската дейност за подобряване на условията в местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.

 

Основните дейности на ДП”ФЗД” са:

- строително - ремонтна дейност;
- животновъдство и растениевъдство;
- металообработване;
- мебелно производство;
- шивашко производство;
- производство на PVC дограма
- плетене на мебели и изделия от ракита;
- дървообработване ;
- керамично производство;
- промишлени услуги;
- търговска дейност;
- предоставяне на лишени от свобода за полагане на труд