Министерство на правосъдието

Профил на купувача

Разпечатай
Виж още:

Покана до заинтересовани лица

15.06.2016 00:06:50

Във връзка с решение № 6651/06.06.2016 г. на Върховният административен съд на Р България, потвърждаващо решение на Комисия за защита на конкуренцията, относно процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни и нехранителни стоки за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода“ за Териториално поделение гр. Плевен“ към ДПФЗД, по обособени позиции, открита с решение № З-670/03.12.2015 г. на основание чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП /отм./, всички заинтересовани лица могат да подават оферти всеки работен ден от 8.30 до 17,00 часа до 29.06.2016 г. в деловодството на ДПФЗД, на адрес: град София, бул. „Ген. Н. Столетов“ № 26. Офертите се подават от участника или от негов представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
Документите следва да са изготвени в съответствие с покана № 001-П-1394/03.12.2015 г. утвърдена с решение № З-670/03.12.2015 г.
Договарянето ще се проведе на 30.06.2016 г. от 9,30 часа в сградата на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов“ № 26.

Поканата и приложенията свързани с поръчката са посочени на следния интернет адрес: https://www.dpfzd.com/oporychkis/view/90.

« Назад