Избор на финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за предоставяне на финансови услуги за нуждите на Държавно предприятие „Фонд затворно дело”

Добавена на:
15.12.2015
Подаване на оферти до:
30.12.2015

Линк към АОП »

Описание:

Обществената поръчка се провежда с оглед разпоредбата на § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 127 на Министерски съвет от 27.05.2013 год. за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (Обн., ДВ, бр. 49 от 04.06.2013 год.) и цели избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за нуждите на Държавно предприятие „Фонд затворно дело”, с което да се постигне повишаване на прозрачността и ефективността при управлението на средствата на предприятието съобразно правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по Приложение № 3 към чл. 13 б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

Съдържание

# Тип на документа От дата
1 Документи 15.12.2015 г.
2 Декларация капиталова адекватност 16.12.2015 г.
3 Протокол от работа на комисията 16.12.2015 г.
4 Договор за банково обслужване ЦКБ 19.01.2016 г.
5 Договор за банково обслужване Търговска банка Д 20.01.2016 г.
6 Договор банково обслужване Общинска банка 25.01.2016 г.
7 Договор за банково обслужване ПИБ 28.01.2016 г.
8 Договор за банково обслужване Райфайзен 28.01.2016 г.
9 Договор за банково обслужване Сосите Ж Експресбанк 29.01.2016 г.
10 Договор за банково обслужване ОББ 09.02.2016 г.
11 Инф.по чл.22б,т.14,ЗОП 29.02.2016 г.
12 Банки_ПП_941233213.zip 30.03.2016 г.
Свържете се с нас
« Назад

--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело