Изготвяне на инвестиционен проект за териториално поделение на ДПФЗД, град Белене за преработка на краве мляко в поземлен имот

Добавена на:
24.11.2015
Подаване на оферти до:
03.12.2015

Линк към АОП »

Описание:

Източник на финансиране - със собствени средства. Всеки участник има право да представи само по една оферта. Не се допуска представянето на варианти. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Ценово предложение на участник, който не е представил документите, изискани от ЗОП и от възложителя с публичната покана или чието техническо предложение не отговаря на техническите спецификации няма да бъде оценявано. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакт, елекронен адрес и/или факс. С главни букви се изписва ОФЕРТА и обекта на поръчката. Офертата и всички изготвени от участника документи се подават от лицето, което го представлява или от упълномощено от него лице, с приложено пълномощно с нотариална заверка на подписите. Всички документи трябва да са оригинални или четливи копия, заверени с подпис и свеж печат от участника. Участниците могат да подават офертите си до 03.12.2015 г, 16:00ч. в деловодстсвото на ДП "Фонд затворно дело", адрес: гр. София, бул. "Ген. Н. Столетов" № 26. Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на ДП "Фонд затворно дело", адрес: гр. София, бул. "Ген. Н. Столетов" № 26, на 04.11 .2015 г. от 13 часа в сградата на ДПФЗД. Офертите, които са получени до определения краен срок се приемат за редовно подадени, а тези получени след изтичане на крайния срок, подлежат на връщане, независимо от датата на тяхното изпращане. В хипотезата на предложени от двама или повече участници еднакви най-ниски цени, класиралият се на първо място участник ще бъде определен чрез жребий. Приложения: 1. Образец на представяне на участника - Приложение № 1; 2. Техническа спецификация - Приложение № 2 ; 3. Образци на Ценово предложение - Приложение № 3; 5. Образец на Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5 от ЗОП - Приложение № 4 4. Образец на Декларация за приемане на условията в проекта на договор - Приложение № 5; 5. Образец на Декларация за срок на валидност на офертата - Приложение № 6; 6. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 7 /ако е приложимо 7.Образец на Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП – Приложение № 8; 8. Проект на договор. Поканата и приложенията свързани с поръчката са посочени в профила на купувача на ДП „Фонд затворно дело“ на адрес: http://dpfzd.com/profil-na-kupuvacha

Съдържание

# Тип на документа От дата
1 Документи 24.11.2015 г.
2 Техническо предложение 26.11.2015 г.
3 Протокол от работа на комисията 07.12.2015 г.
4 Договор 09.12.2015 г.
5 Инф. по чл.22б,т.14,ЗОП 17.12.2015 г.
Свържете се с нас
« Назад

--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело