Доставка на торове и препарати за растителна защита, за нуждите на ТП Враца

Добавена на:
01.10.2015
Подаване на оферти до:
12.10.2015

Линк към АОП »

Описание:

1. Срок за изпълнение – 3 /три/ работни дни, считано от датата на подписване на договора. 2. Срок на валидност на офертата - 90 дни от датата на отваряне на предложенията. 3. Условия и начин на образуване на предлаганата цената: Обща прогнозна стойност: 4 475 лв. без вкл. ДДС - поз. № 1 - 4 325 лв. без вкл. ДДС; - поз. № 2 - 150 лв. без вкл. ДДС. Участникът да посочи ед. цена без включен ДДС, обща цена в лева без включен ДДС и обща цена в лева с включен ДДС с включени всички дължими мита и такси, франко място за изпълнение на поръчката, съгласно Ценови предложения № 4, 5 и 6. Предложената от участника цена не може да превишава прогнозната стойност на обществената поръчка. 4. Начин на плащане: по банков път, по посочена от Изпълнителя сметка - до 10 /десет/ календарни дни след изпълнение на услугата, срещу представена оригинална фактура и двустранно подписан приемо - предавателен протокол за извършена доставка.

Съдържание

# Тип на документа От дата
1 Документи 01.10.2015 г.
2 Протокол от работа на комисията 03.11.2015 г.
3 Договор 10.11.2015 г.
4 Инф. по чл.22б,т.14,ЗОП 18.12.2015 г.
5 Информация за изпълнен договор 18.12.2015 г.
Свържете се с нас
« Назад

--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело