Доставка на торове и препарати за растителна защита за нуждите на Териториалните поделения на Държавно предприятие "Фонд затворно дело" с /2/ две обособени позиции

Добавена на: 13.01.2016
Срок за подаване на оферти: 26.01.2016
Описание:

1. Срок за изпълнение – 12 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване стойността на договора. Доставките се извършват след предварително подадена писмена заявка по електронна поща или факс от упълномощени от Възложителя длъжностни лица в срок до 3 (три) дни след получаване на същата от страна на Изпълнителя. 2. Конкретните количества и място на доставка ще се определят с всяка заявка. 3. Препаратите трябва да отговарят на разрешените от Министеството на земеделието и храните продукти за растителна защита и регистрирани торове. 4.Доставените продукти да отговарят на Регламент(EO)на Европейския парламент. 5. Срок на валидност на офертата - 90 дни от датата на отваряне на предложенията. 6.Всички доставни стоки предмет на поръчката следва да са в срока на годност, както да се предлагат в оригинални запечатани опаковки и да отговарят на техническите изисквания посочени в техническта спецификация. 7. Условия и начин на образуване на предлаганата цената: Обща прогнозна стойност: 60000 лв. без вкл. ДДС. По обособена позиция №1 - 36 723 лв. По обособена позиция №2 - 23 277 лв. Участникът да посочи ед. цена без включен ДДС, обща цена в лева без включен ДДС и обща цена в лева с включен ДДС с включени всички дължими мита и такси, франко място за изпълнение на поръчката, съгласно образец на Ценово предложение. Предложената от участника цена не може да превишава прогнозната стойност на обществената поръчка. 8. Начин на плащане: по банков път, по посочена от Изпълнителя сметка - до 10 /десет/ календарни дни след изпълнение на достваката, срещу представена оригинална фактура и двустранно подписан приемо - предавателен протокол между страните за извършена доставка. Стойността на поръчката е прогнозна , Възложителят не се задължава да я достигне. В стойносттта на поръчката се включват транспорт, доставка франко местата: гр. Белене – ул. „Страцин“ № 4; гр. Бургас – ул. „Индустриална“ № 88; гр. Враца – ул. „Безименна“ № 3; гр. Ловеч – ул. „Могилата“ № 1 гр. Плевен – парк „Кайлъка“--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело