Доставка на семена за посев за нуждите на Териториалните поделения на Държавно предприятие "Фонд затворно дело"

Добавена на: 11.01.2016
Срок за подаване на оферти: 21.01.2016
Описание:

1. Срок за изпълнение – 12 месеца или до изчерпване стойността на договора. Доставките се извършват след предварително подадена писмена заявка по електронна поща или факс от упълномощени от Възложителя длъжностни лица в срок до 3 (три) дни след получаване на същата от страна на Изпълнителя. 2. Конкретните количества и място на доставка ще се определят с всяка заява. 3. Семената за посев да са вписани в Европейския каталог за сортовете или в Официалната сортова листа на Р България, одобрена от Изпълнителна агенция по сортоизпитване апробация и семеконтрол /ИАСАС/ и да отговарят на БДС по чистота и качество. 4. Срок на валидност на офертата - 90 дни от датата на отваряне на предложенията. 5. Условия и начин на образуване на предлаганата цената: Обща прогнозна стойност: 34 214 лв. без вкл. ДДС. Участникът да посочи ед. цена без включен ДДС, обща цена в лева без включен ДДС и обща цена в лева с включен ДДС с включени всички дължими мита и такси, франко място за изпълнение на поръчката, съгласно образец на Ценово предложение. Предложената от участника цена не може да превишава прогнозната стойност на обществената поръчка. 6. Начин на плащане: по банков път, по посочена от Изпълнителя сметка - до 10 /десет/ календарни дни след изпълнение на достваката, срещу представена оригинална фактура и двустранно подписан приемо - предавателен протокол между страните за извършена доставка.--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело