Избор на финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за предоставяне на финансови услуги за нуждите на Държавно предприятие „Фонд затворно дело”

Добавена на: 15.12.2015
Срок за подаване на оферти: 30.12.2015
Описание:

Обществената поръчка се провежда с оглед разпоредбата на § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 127 на Министерски съвет от 27.05.2013 год. за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (Обн., ДВ, бр. 49 от 04.06.2013 год.) и цели избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за нуждите на Държавно предприятие „Фонд затворно дело”, с което да се постигне повишаване на прозрачността и ефективността при управлението на средствата на предприятието съобразно правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по Приложение № 3 към чл. 13 б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело