Предоставяне на електронни съобщителни услуги

Добавена на: 24.08.2015
Срок за подаване на оферти: 02.09.2015
Описание:

Обществената поръчка е с предмет: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги” за нуждите на Държавно предприятие „Фонд Затворно Дело” по обособени позиции както следва: Позиция № 1 - „Избор на предприятие за предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга” ; Позиция № 2 : „Избор на предприятие за предоставяне на съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”. Поръчката включва предоставяне на мобилни и фиксирани телефонни услуги, заедно с всички включени в стандартите допълнителни гласови и други услуги, позволяващи реазлизация на мобилни и фиксирани мрежи на територията на Република България и в чужбина за крайните потребители на възложителя, организирани в корпоративна група за мобилни абонати до 100 мобилни карти, за фиксирани абоната до 40 стационарни телефонни постове и телефонни централи. Плащането от страна на възложителя се извършва в срок от 30 календарни дни след датата на получаване на фактурата от изпълнителя. Заплащането на цената по договора се извършва в български лева, ежемесечно по банков път, с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя, в зависимост от ползваните услуги. Месечните цени за различните услуги се фактурират отделно и се заплащат от Възложителя по банков сметка на Изпълнителя, посочена в съответната фактура.--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело