Избор на финансови институции за банково обслужване

Добавена на: 17.11.2014
Срок за подаване на оферти: 27.11.2014
Описание:

Избор на 7 изпълнители за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции и чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала за срок от три години, за следните услуги: ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ 1. теглене на каса в лева (среден размер на оперция 5,000 лв) 2. вътрешнобанков превод в лева на гише 3. междубанков превод в лева на гише 4. разплащания чрез РИНГС на гише 5. вътрешнобанков превод интернет 6. междубанков превод интернет 7. разплащания чрез РИНГС интернет 8. месечна такса за обслужване на РС Л% по РС и ДЕПОЗИТИ СВОБОДНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА Цена на - Свободни парични средства 9. Л% по 3 (три) месечен депозит в BGN (среден размер на операция 100,000 лв) Цена на - Платежни и свързани услуги 10. Л% по разплащателни сметки в BGN (среден размер на операция 100,000 лв) Източник на финансиране-със собствени средства.--------------------------------------
www.dpfzd.com
Всички права запазени ДП Фонд Затворно Дело