Министерство на правосъдието

Профил на купувача


Строително и строително ремонтна дейност

Строителната и строително ремонтната дейност на предприятието е от началото на 2005г. и до момента са изпълнени повече от 50 обекта.

Предприятието разполага с квалифициран инженерно- технически персонал,   собствена транспортна техника, механизация и цех за производство на РVС и алуминиева дограма.

ДП „ФЗД”  е сключило договори след спечелване на обществени поръчки с Министерство на правосъдието, „БДЖ” ЕАД – София, ДП „Транспортно строителство и възстановяване”, „СИБАНК” АД и други възложители.

По – големите обекти възложени и изпълнени от ДП „ФЗД”  са:

  1. Строително монтажни работи за възстановяване на понтонен мост на р. Дунав свързващ гр. Белeне и о. Персин -02.2005г.;
  2.  Реконструкция на съществуваща сграда на ОЗ "Средна гора" гр. Пирдоп към затвора в гр. Пазарджик- 07.2005г.;
  3. Офис на "Стопанска и инвестиционна банка" АД гр. Плевен- 08.2006г.;
  4. Подмяна на вертикални В и К щрангове на следствен арест на ул."Г. М. Димитров" София - 09.2006г.;
  5. Преустройство и основен ремонт на ІV етаж , западно крило в затворническо общежитие "Смолян" към затвор Пловдив, за нуждите на областно звено "Следствени арести"- гр. Смолян- 11.2006г.;
  6. Текущ ремонт на блок 2 ПВЦ "Железничар" гр. Варна -05.2006г.;
  7. Текущ ремонт на сградите на почивна база Приморско- 05.2006г.;
  8. Ремонт покрив на хале за технически преглед и малък периодичен ремонт отдел "Талиги и промивки " в  "Локомотивно депо София";
  9. Текущ ремонт канцеларии, структурно окабеляване и техническо осигуряване с офис техника - поделение  "БДЖ - СПЕД". 08.2006г.

10.  Ремонт на халета „Профилинг” гр. Пловдив – 07.2007г.

11.  Надстрояване на съдебната палата гр. Смолян за нуждите на административен съд – Смолян – 10.2007г.

12.  Реконструкция на затвора гр. Ловеч и затворническо общежитие – гр. Троян – 12.2007 год.

13.  Основен ремонт на обекти в Затвора – гр. Варна и изграждане на помещения за свиждане – 12.2007 г.

14.  Ремонт на административна сграда, предоставена на ГД

      ”Охрана” – 06.2008 г.

15. Основен ремонт на помещения на ГД „ИН” – 08.2008 г.

16. Преустройство на сграда за нуждите на Следствен арест – гр. Пловдив,    

      намиращ се на територията на Затвора гр. Пловдив – 09.2008 г.

17. Преустройство и надстрояване на съществуваща сграда за нуждите на

     Административен съд – гр. Ловеч – 01.2009 год.

18. Проектиране и изпълнени / инженеринг/ на строително – монтажни            

      работи за облицовка фасади, подмяна дограма, нов навес на вход западна     

      фасада  и на вътрешни мрежи по безопасност и охрана /СОТ,

      видеонаблюдение, пожароизвестяване, втори ел. захранващ кръг/ на

      Съдебната палата  Пазарджик .

19. Доставка и монтаж обзавеждане за нуждите на кафе-бар находящо  се на бул. „ Мария Луиза” № 101 на БМВ ЕООД. 10.2009г.

 

ДП „Фонд затворно дело” има въведена система за управление на качеството и е сертифицирано със следните сертификати:
ISO 9001:2008 – сертификат № BAS QMS V 859 - 1 / 25.06.2015 г.
ISO 14001:2005 – сертификат № BAS EMS V 860 - 1 / 24.06.2015 г.
BS OHSAS 18001:2007 – сертификат № BAS OHSAS V 861 - 1 / 24.06.2015 г.


Политика по качество околна среда здраве и безопастност при работа.